ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Έργο CardioFit
Κωδικός έργου ΚΜΡ6-0076626 της Δράσης ‘Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας’ του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Υπάρχουν τέσσερις (4) ενότητες εργασίας με συγκεκριμένους στόχους και παραδοτέα η κάθε μία. 

 
ΕΕ 1

Καθορισμός πλαισίου ανάπτυξης του συστήματος

θα γίνει ο προσδιορισμός των αναγκών των χρηστών που θα πρέπει να ικανοποιηθούν καθώς και της υφιστάμενης κατάστασης στον χώρο των mobile/web εφαρμογών, που απευθύνονται σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα. Στο αρχικό στάδιο της μεθοδολογίας θα καθοριστούν οι βασικοί ρόλοι και αρμοδιότητες των υπευθύνων, όπως αποτυπώνονται στην οργανωτική δομή του έργου και θα προσδιορισθούν λεπτομερώς η δομή του προς υλοποίηση έργου, σύμφωνα με τις φάσεις του, τα παραδοτέα ανά ενότητα εργασίας, οι πρότυπες φόρμες που θα υιοθετηθούν κλπ. 

Στόχοι

Κατά την παρούσα ενότητα εργασίας θα γίνει έρευνα σχετικά με: α) την τρέχουσα κατάσταση των mobile/Web εφαρμογών για υποστήριξη ατόμων με καρδιαγγειακά νοσήματα, που ασκούνται β) τις απαιτήσεις που έχουν οι χρήστες (ασθενείς / ιατροί) για τη βέλτιστη παρακολούθηση και ρύθμιση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου γ) τις ανάγκες των ιατρών / καρδιολόγων που παρακολουθούν τους ασθενείς. Η έρευνα θα περιλαμβάνει δευτερογενή και πρωτογενή δεδομένα καθώς και δεδομένα έρευνας αγοράς από τις υπάρχουσες mobile και Web εφαρμογές. Από τις μελέτες θα παραχθούν αποτελέσματα, τα οποία θα ληφθούν υπόψη για τη σχεδίαση του συστήματος και θα ενσωματωθούν στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος (ΕΕ2).

Κύριος σκοπός του σταδίου αυτού είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ώστε να συμβάλλουν στη ρεαλιστική και λεπτομερή αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, που επικρατεί στον χώρο των mobile εφαρμογών και η λεπτομερής καταγραφή των αναγκών και απαιτήσεων των χρηστών, ώστε το σύστημα που θα αναπτυχθεί να καλύπτει τα χαρακτηριστικά που έχουν προσδιορισθεί.

Παράλληλα, σε διοικητικό επίπεδο θα υπάρξει προσδιορισμός του πλάνου οργάνωσης του έργου και της πορείας του καθώς και μελέτη εκτίμησης του επενδυτικού και λειτουργικού κόστους και την αξιολόγησή του σε επίπεδο τεχνολογίας, εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού.

Παραδοτέα

Π1.1 Μελέτη απαιτήσεων χρηστών, επαγγελματιών Υγείας και λειτουργικών προδιαγραφών του συστήματος

ΕΕ 2

Σχεδιασμός συστήματος & Ανάπτυξη πιλοτικών εκδόσεων

θα σχεδιασθεί το πληροφοριακό σύστημα και θα ξεκινήσει η ανάπτυξη όλων των υποσυστημάτων του. 
 

Στόχοι

Κατά το στάδιο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος όλες οι απαιτήσεις, που υποδείχθηκαν κατά την έρευνα και αποτυπώθηκαν με το παραδοτέο της ΕΕ1 (μελέτη απαιτήσεων χρηστών και λειτουργικών προδιαγραφών του συστήματος), θα μεταφραστούν (αντιστοιχιστούν) σε απαιτήσεις λογισμικού. Θα γίνει η μοντελοποίηση των χαρακτηριστικών και ο τεχνικός σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος με απεικόνιση των λειτουργιών του. Θα αναλυθούν οι απαιτήσεις χρηστών, θα κωδικοποιηθούν σε λεπτομερείς απαιτήσεις λογισμικού (π.χ. Λειτουργικές, τεχνικές κ.λπ.) και θα γίνει αποσαφήνιση της φυσικής αρχιτεκτονικής, όπου θα προσδιορίζονται τα λογικά στρώματα της αρχιτεκτονικής (αποθήκευση δεδομένων και πρόσβαση, επιχειρηματική λογική και παρουσίαση των χρηστών). Θα γίνει ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων και η πιλοτική ανάπτυξη των εφαρμογών (web, mobile) και των επιμέρους υποσυστημάτων τους. Παράλληλα θα δημιουργηθεί η ιστοσελίδα του έργου και θα υπάρξει μία δημοσίευση για τη διάχυση της έρευνας και του επενδυτικού σχεδίου. Η ιστοσελίδα θα είναι προσβάσιμη και από άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Παραδοτέα

Π2.1 Σχεδίαση πληροφοριακού συστήματος
Π2.2 Πιλοτική έκδοση mobile εφαρμογής για Android
Π2.3 Πιλοτική έκδοση mobile εφαρμογής για iOS
Π2.4 Πιλοτική έκδοση Web πλατφόρμας
Π2.5 Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο
Π2.6 Ιστοσελίδα έργου

ΕΕ 3

Αξιολόγηση πιλοτικών εφαρμογών και επικύρωσης συστήματος

Το υπό ανάπτυξη σύστημα θα ελεγχθεί από ομάδες χρηστών (που θα επιλεγούν από το Εργαστήριο Αθλητιατρικής του ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ).
 

Στόχοι

Έλεγχος των πιλοτικών εκδόσεων (λειτουργικότητα σε σχέση με απαιτήσεις/προδιαγραφές, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια συστήματος, ιδιωτικότητα δεδομένων κ.λπ.), ώστε να επικυρωθεί το πληροφοριακό σύστημα στο σύνολό του. Στο πιλοτικό σύστημα θα διενεργηθούν έλεγχοι (Alpha testing) για την εξαγωγή ορθών αποτελεσμάτων και για την αξιολόγηση της ευχρηστίας/ λειτουργικότητας και της αξιοπιστίας του από την ομάδα ανάπτυξης (εσωτερική διαδικασία). Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος του συστήματος και υλοποιηθούν οι απαραίτητες διορθώσεις, το σύστημα θα δοθεί για έλεγχο (Beta testing) σε τελικούς χρήστες.
Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί υπό την επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Αθλητιατρικής του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ. Η αποτίμηση του συστήματος θα γίνει με τη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων και θα βασίζεται στις λειτουργικές απαιτήσεις που θα έχουν συλλεγεί. Θα γίνει μελέτη αποδοχής και χρηστικότητας του συστήματος από 20 ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα. Μετά τον ιατρικό έλεγχο και την αξιολόγηση των ασθενών θα σχεδιαστεί κατάλληλο πρόγραμμα άσκησης για κάθε ασθενή που θα το εκτελεί στην οικία του. Θα ακολουθήσει η επιμόρφωση και εκπαίδευση των ασθενών στη λειτουργία του συστήματος. Οι 10 ασθενείς που θα συμμετέχουν στη μελέτη θα εκτελούν το πρόγραμμα άσκησης τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα για 2 μήνες με την ταυτόχρονη χρήση του συστήματος κατά την άσκησή τους. 
Με το τέλος της κλινικής εφαρμογής θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος όσον αφορά τη βελτίωση της ψυχοκοινωνικής κατάστασης και της ποιότητας ζωής των ασθενών (Q- LES-Q-SF), τη λειτουργική ικανότητα (αντοχή στην κόπωσης, μυϊκή δύναμη, ευλυγισία, κα.), την έκβαση της νόσου (+ κλινικοί δείκτες, λ.χ. μεταβολικοί δείκτες, BMI, τη φυσική επάρκεια και λειτουργική ικανότητα, κ.ά.), τη νοσηρότητα και την ευχρηστία του συστήματος. Επίσης, θα ελεγχθεί η ικανοποίηση των χρηστών και θα καταγραφούν τυχόν παρατηρήσεις τους. Στο πλαίσιο του έργου, το πρωτόκολλο της πιλοτικής μελέτης, το οποίο διασφαλίζει την πλήρη τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, θα εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΑΠΘ. Κάθε πληροφορία που αφορά τη μελέτη θα είναι αυστηρά εμπιστευτική και θα προστατεύεται από τους κανόνες του ιατρικού απορρήτου και την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
Τα δεδομένα της έρευνας θα διατηρηθούν μέχρι το πέρας της και τη στατιστική επεξεργασία αυτών και στη συνέχεια θα καταστραφούν. Από τη διαδικασία αυτή θα εντοπισθούν τυχόν αστοχίες του συστήματος και κατά πόσο το πληροφοριακό σύστημα πληροί τις απαιτήσεις / προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με τη μελέτη χρηστών (ασθενείς, ιατροί) και τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής. 
Συγκεκριμένα, θα διενεργηθούν: 
• Έλεγχοι ορθής λειτουργικότητας της mobile εφαρμογής, της web εφαρμογής και έλεγχοι σε σχέση με τη σωστή επικοινωνία με τις 3ες συσκευές και εφαρμογές 
• Έλεγχος ολοκλήρωσης, που θα εξασφαλίσει ότι είναι επιτυχής η διασύνδεση των δύο υποσυστημάτων (mobile και web εφαρμογής) σε όλα τα επίπεδα 
• Έλεγχος ευχρηστίας, για την εξακρίβωση της εύκολης χρήσης του συστήματος από τους χρήστες 
• Επικύρωση του συνολικού συστήματος ως προς την εξαγωγή ορθών αποτελεσμάτων μετρήσεων, για την εξαγωγή τελικών αποτελεσμάτων. 
Τα αποτελέσματα της ενότητας θα καταγραφούν σε λεπτομερή έκθεση δοκιμών, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των τελικών εκδόσεων. 

Παραδοτέα

Π3.1 Έκθεση δοκιμών και επικύρωσης

ΕΕ 4

Ανάπτυξη τελικών εκδόσεων & διάχυση αποτελεσμάτων

θα ολοκληρωθούν οι τελικές εκδόσεις των εφαρμογών και θα γίνει ευρεία διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου 
 

Στόχοι

Διόρθωση και περαιτέρω ανάπτυξη των τελικών εμπορικών εκδόσεων των εφαρμογών, που θα συμμορφώνεται με τα ευρήματα της έκθεσης δοκιμών. Οι τελικές εκδόσεις θα πιστοποιηθούν για την ορθή λειτουργία τους και θα είναι διαθέσιμες στους τελικούς χρήστες (ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα που ασκούνται / θεράποντες ιατροί-φροντιστές). Ενέργειες δημοσιότητας για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου και την επίδειξη του τελικού προϊόντος θα λάβουν χώρα καθώς και ανάπτυξη οδηγών χρήσης για τους ρόλους χρηστών που θα υποστηρίζονται από το σύστημα.

Παραδοτέα

Π4.1 Οδηγοί χρήσης εφαρμογών
Π4.2 Τελική έκδοση mobile εφαρμογής για Android
Π4.3 Τελική έκδοση mobile εφαρμογής για iOS
Π4.4 Τελική έκδοση Web πλατφόρμας
Π4.5 Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή/και συνέδριο
Π4.6 Έκθεση καταγραφής ενεργειών διάχυσης αποτελεσμάτων του σχεδίου