Όροι Χρήσης

Έργο CardioFit
Κωδικός έργου ΚΜΡ6-0076626 της Δράσης ‘Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας’ του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

H πλοήγηση στη διαδικτυακή πύλη https://cardiofit.gr/ υπάγεται στους παρακάτω όρους χρήσης.
Παρακαλούμε μελετήσετε προσεκτικά τους όρους, πριν κάνετε χρήση της ιστοσελίδας. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Εφόσον συνεχίσετε την πλοήγηση, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα.
Η ιστοσελίδα https://cardiofit.gr/ παρέχει ενημέρωση για το συγκεκριμένο έργο. Το περιεχόμενό της μπορεί να τροποποποιείται οποτεδήποτε.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το υλικό της ιστοσελίδας (κείμενα, λογότυπα, φωτογραφίες κλπ) είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς νομοθετικές διατάξεις.
Ο επισκέπτης/ χρήστης του ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε είδους παράνομη, καταχρηστική ή κακόβουλη χρήση του ιστοτόπου.

Ασφάλεια

Η ιστοσελίδα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, για να διασφαλίσει την ακρίβεια, την πληρότητα, τη σαφήνεια και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών, των δεδομένων και του περιεχομένου της.
Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που θα υποστεί ο χρήστης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας, για λόγους που δεν ανάγονται στο πεδίο της ευθύνης του, όπως ενδεικτικά από καθυστερήσεις, αστοχίες ή παραλείψεις σε αυτή, αστοχίες σύνδεσης στο διαδίκτυο, που βρίσκονται υπό την ευθύνη του χρήστη ή τρίτου παρόχου.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας που επηρεάζει τη λειτουργία του ιστοτόπου, αυτή μπορεί να διακοπεί για όσο χρόνο απαιτείται, χωρίς να υπάρχει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών.

Υπερσύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους που παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών, καθώς και για τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί τηρούν. Ο επισκέπτης/ χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρήση των υπερσυνδέσμων και την πλοήγηση σε άλλους ιστοτόπους.

Τροποποιήσεις

Ο ιστότοπος μπορεί να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης μερικά ή συνολικά. Κάθε νέα έκδοση των όρων χρήσης θα ισχύει αμέσως μετά την ανάρτησή τους χωρίς άλλη προϋπόθεση.

Λοιποί όροι

Η χρήση του ιστοτόπου διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.